Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Ako podaci u o Vaim ?esticama u katastru odstupaju od podataka u zemljinoj knjizi potrebno je te podatke uskladiti. To se radi elaboratom uskla?enja. Takav elaborat na Va zahtjev napraviti ?e ovlatena geodetska tvrtka.


Cijena elaborata odre?uje se nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o sloenosti problema, broju katastarskih ?estica, itd. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708