Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Geodetski projekt

Pri ishodovanju gra?evinske dozvole za nove objekte investitor je duan izme?u ostalog naru?iti i izradu Geodetskog projekta.

Geodetski projekt je sastavni dio Idejnog ili Glavnog projekta, izra?uje ga ovlatena geodetska tvrtka, a ovjerava ovlateni inenjer geodezije zajedno s glavnim projektantom.

Geodetskim projektom formira se gra?evinska ?estica i evidentira budu?i objekt u katastarskom operatu i zemljinoj knjizi.


Cijena Geodetskog projekta odre?uje se prema sloenosti samog zahvata u prostoru. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708