Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Parcelacijski elaborat izra?uje ovlatena geodetska tvrtka na zahtjev stranke (gra?ana). Parcelacijskim elaboratom se vri spajanje, dioba ili formiranje katastarskih ?estica, te je stoga on osnova za mijenjanje podataka u katastarskom operatu (katastarskom planu i posjedovnim listovima). Nakon to katastarski ured potvrdi da je parcelacijski elaborat izra?en u skladu s geodetskim i katastarskim propisima i da se moe koristiti za potrebe katastra, promjene nastale parcelacijskim elaboratom proslje?uje zemljinoknjinom odjelu, koji ih po slubenoj dunosti provodi u zemljinoj knjizi.


Bitno je razlikovati radi li se o parcelaciji zemljita unutar granica gra?evinskog podru?ja i gra?evinskog zemljita izvan granica tog podru?ja ili parcelaciji poljoprivrednog zemljita.

Parcelaciju zemljita unutar granica gra?evinskog podru?ja i gra?evinskog zemljita izvan granica tog podru?ja mogu?e je provesti samo u skladu s lokacijskom dozvolom, gra?evinskom dozvolom, rjeenjem o utvr?ivanju gra?evne ?estice ili detaljnim planom ure?enja.

Parcelacija neizgra?enog gra?evinskog zeljita mogu?a je i temeljem sudske presude.


Cijena parcelacijskog elaborata utr?uje se nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o ukupnoj povrini parcela, broju parcela, stupnju prohodnosti terena i ostalim ?imbenicima. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708