Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada parcelacijskog elaborata (parcelacija građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta)

Parcelacijski elaborat izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka na zahtjev stranke (građana). Parcelacijskim elaboratom se vrši spajanje, dioba ili formiranje katastarskih čestica, te je stoga on osnova za mijenjanje podataka u katastarskom operatu (katastarskom planu i posjedovnim listovima). Nakon što katastarski ured potvrdi da je parcelacijski elaborat izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima i da se može koristiti za potrebe katastra, promjene nastale parcelacijskim elaboratom prosljeđuje zemljišnoknjižnom odjelu, koji ih po službenoj dužnosti provodi u zemljišnoj knjizi.


Bitno je razlikovati radi li se o parcelaciji zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinskog zemljišta izvan granica tog područja ili parcelaciji poljoprivrednog zemljišta.

Parcelaciju zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinskog zemljišta izvan granica tog područja moguće je provesti samo u skladu s lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice ili detaljnim planom uređenja.

Parcelacija neizgrađenog građevinskog zeljišta moguća je i temeljem sudske presude.


Cijena parcelacijskog elaborata utrđuje se nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o ukupnoj površini parcela, broju parcela, stupnju prohodnosti terena i ostalim čimbenicima. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

 

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708