Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Utvr?ivanje i iskol?enje me?e (granice katastarske ?estice)

Kupujete li ili prodajete katastarsku ?esticu, ili ste moda vlasnik katastarske ?estice a ne znate njene stvarne granice, geodetski ?e stru?njak za Vas na terenu utvrditi i iskol?iti granice predmetne parcele.

Kako bi se granice katastarske ?estice to?no definirale potrebno je preuzeti i obraditi podatke iz nadlenog katastarskog ureda, te izvriti uvid u katastarske skice i planove. Pritom slijedi izlazak na teren i utvr?ivanje me?e u prisutnosti stranaka. Me?e se obiljeavaju trajnim i vidljivim oznakama.


Cijena iskol?enja me?e odre?uje se prema veli?ini katastarske ?estice, stupnju prohodnosti terena i ostalim ?imbenicima. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708